Choď na obsah Choď na menu
 


Basketbal patrí medzi najrozšírenejšie športové hry na svete. Je to hra zaujímavá, ale jej pravidlá právom radíme medzi najzložitejšie a najrozsiahlejšie. V minulosti sa pravidlá basketbalu upravovali v pravidelnom intervale každé 4 roky, no v posledných rokoch dochádzalo k určitým úpravám aj v kratších časových intervaloch (Tománek, 2000). Posledná ucelená verzia Oficiálnych pravidiel basketbalu bola schválená Medzinárodnou basketbalovou asociáciou FIBA 12. júna 2004. Táto verzia bola naposledy upravená v októbri roku 2005.

Basketbal hrajú dve družstvá, každé s piatimi hráčmi. Úlohou každého družstva je vhodiť loptu do súperovho koša a súperovi zabrániť, aby získal loptu alebo dosiahol kôš. Kôš, na ktorý družstvo útočí, je súperov kôš. Kôš, ktorý družstvo bráni, je vlastný kôš družstva. Družstvo, ktoré dosiahlo vyšší počet bodov na konci hracieho času, sa stáva víťazom stretnutia.

Basketbalové ihrisko má obdĺžnikový tvar s rovným tvrdým povrchom bez prekážok, s rozmermi 28 x 15 metrov meraných od vnútorného okraja hraničnej čiary (môže byť aj 26 x 14 metrov). Súčasťou ihriska sú rôzne čiary vymedzujúce určité územia a majú svoj význam vo vzťahu k uplat-ňovaniu pravidiel. Medzi dôležité čiary patrí čiara trestného hodu. Jej vzdialenosť od koncovej čiary je 5,80 m a jej dĺžka je 3,60 m. Spoza nej hráč realizuje trestný hod. Táto čiara ohraničuje s jednej strany vymedzené územie. Vymedzené územie je tiež ohraničené územie koncovou čiarou a čiarami vychádzajúcimi z koncovej čiary (3 metre doprava a aj doľava od stredu koncovej čiary, preto sa nazýva toto územie aj "šestka") a končiacimi na vonkajšom okraji čiary trestného hodu.

Hracia plocha a čas
Hracia plocha má tvar obdĺžnika, ktorý má dlžku 28 m a šírku 15 m. Oficiálne zápasy sa hrajú na štyri štvrtiny po 10 minút čistého času. Čistý čas znamená, že vždy, ked rozhodca preruší hru, zastaví časomerač stopky. Medzi prvou a druhou štvrtinou a medzi tretou a štvrtou štvrtinou je prestávka 2 minúty. Medzi druhou a tretou štvrtinou je prestávka 15 minút. Pred každým predlžením hry (ktoré trvá 5 minút) je takisto prestávka 2 minúty. Profesionáli v americkej NBA hrajú zápas tiež na štyri štvrtiny, ale každá trvá 12 minút.

Pravidlo 3 sekúnd. V súperovom vymedzenom území sa nesmie zdržiavať útočník dlhšie ako tri po sebe idúce sekundy od momentu, keď jeho družstvo má živú loptu pod kontrolou na prednej (útočnej) polovici ihriska a sú spustené hodiny hry.

Trojbodové územie je územie, z ktorého možno dosiahnuť kôš z hry za tri body. Ohraničuje ho trojbodová čiara (oblúk) a tvorí ho plocha ihriska za touto čiarou smerom k postranným čiaram a polovičnej čiare. Presnejšie vymedzenie tohto územia je:

 • dvomi rovnobežnými čiarami vychádzajúcimi z koncovej čiary, kolmými na koncovú čiaru, svojimi vzdialenejšími okrajmi vzdialenými 6.25 m od bodu, ktorý leží na priesečníku kolmice spustenej stredom súperovho koša a podlahy. Vzdialenosť tohto bodu od vnútorného okraja stredu koncovej čiary je 1.575 m,
 • polkruhom s polomerom 6.25 m meraným od vonkajšieho okraja kružnice so stredom v bode definovanom v predošlom odseku, a plynulo prechádzajúcim do rovnobežných čiar.

 

Menej známym je územie lavičky, v ktorom sa nachádzajú hráči, tréner alebo osoby sprevádzajúce družstvo. Územia lavičky družstva sú vyznačené z vonkajšej strany ihriska na tej istej strane, ako je zapisovateľský stolík a lavičky družstiev. Každé územie je ohraničené jednou čiarou, ktorá je predĺžením koncovej čiary a je dlhá najmenej dva (2) m a druhou čiarou dlhou najmenej dva (2) m, ktorá je vyznačená päť (5) m od stredovej čiary a je kolmá na postrannú čiaru. Každé družstvo má k dispozícii štrnásť (14) stoličiek, určených pre trénerov, náhradníkov a osoby doprevádzajúce družstvá. Všetky ostatné osoby musia byť najmenej dva (2) m za lavičkou družstva. Opustenie tohto územia sa trestá technickou chybou.

Doska basketbalového koša musí byť zhotovená z priehľadného materiálu, z jedného kusa alebo z tvrdého dreva hrubého 0,03 m (3cm). Rozmery dosky sa upravovali a v súčasnosti sú - výška dosky 1,05 m a šírka dosky 1,80 m, výška spodného okraja od zeme 2,90 m. Ochranné pokrytie dosky má hrúbku najmenej 20 mm. Zvislé bočné hrany musia byť pokryté do výšky najmenej 350 mm od spodného okraja dosky. Obe spodné hrany dosky musia byť pokryté najmenej do výšky 20 mm od spodného okraja dosky.

Koše pozostávajú z pružných obručí a sieťok, pričom horný okraj obruče je 3,05 metra nad povrchom ihriska. Priemer obruče je 45cm, dĺžka sieťky má byť 40-45cm.

Kôš
Koše sa nachádzajú na oboch stranách hracej plochy. Každý je upevnený na doske (z dreva alebo z plexiskla) hrubej 3 cm. Skladá sa z obruce a sietky, pricom obruc je 3,05 m nad povrchom hracej plochy.
Kôš platí vtedy, ked ním lopta prešla zhora dole. V závislosti od miesta, z ktorého sa hádzalo na kôš, možno zaznamenat:
 • 3 body: po úspešnom hode spoza ciary trojbodového územia,
 • 2 body: po úspešnom hode spred ciary trojbodového územia,
 • 1 bod: po úspešnom trestnom hode.

Lopta je guľatá, odtieň oranžovej farby. Má kožený alebo syntetický povrch, pričom jej obvod 74,9 cm - 78,0 cm a má hmotnosť 567- 650 g.

Lopta
Lopta musí byt gulatá a vyrobená z kože, gumy alebo z plastického materiálu. Jej hmotnost musí byt 567 - 650 g pri obvode 75 - 78 cm (velkost c. 7). Velkost lopty je prispôsobená vekovým kategóriám hrácov. Žiaci základných škôl môžu hrat s loptou c. 5 alebo c. 6, ktorá váži 450 - 500 g.

Basketbalové stretnutie (zápas) pozostáva zo štyroch (4) štvrtín po desať (10) minút. Medzi prvou a druhou štvrtinou (prvý polčas), medzi treťou a štvrtou štvrtinou (druhý polčas) a pred každým predĺžením, je prestávka dve (2) minúty. Polčasová prestávka trvá pätnásť (15) minút. Ak je stav stretnutia po uplynutí druhého polčasu nerozhodný, v stretnutí sa pokračuje 5-minútovým predĺžením alebo 5-minútovými predĺženiami, až kým nepadne rozhodnutie.

Obidve družstvá musia mať pred začiatkom zápasu na ihrisku po 5 hráčov. Zápas začína rozskokom v stredovom kruhu.

Meranie času hodinami hry:

 • hodiny hry sa spustia, keď sa lopty dotkne hráč na ihrisku:
  • po vhadzovaní spoza koncovej alebo postrannej čiary,
  • po rozskoku,
  • po neúspešnom trestnom hode,
 • hodiny hry sa zastavia, keď:
  • rozhodca zapíska,
  • na konci polčasu alebo obdobia hry uplynie čas,
  • je dosiahnutý kôš proti družstvu, ktoré požiadalo o započítavaný oddychový čas,zaznie signál 24 sekúnd,

je úspešný hod na kôš z hry v posledných dvoch minútach štvrtej štvrtiny alebo v posledných dvoch minútach ktoréhokoľvek predĺženia.

 

Hodiny hry sú časomerné zariadenie na meranie času. Oznamovacia tabuľa ukazuje stav zápasu viditeľný pre hráčov a divákov.

Zariadenie na meranie 24 sekúnd je zariadenie automatické, digitálne, s odpočítavaním času nadol. Má samostatnú riadiacu jednotku, ovládanú meračom 24 sekúnd, s dostatočne silným (hlasitým), automatickým signálom, ktorý zaznie automaticky po uplynutí obdobia 24 sekúnd, keď na zobrazovacej jednotke svieti 0. Signalizuje porušenie pravidla 24 sekúnd.

Na základe pravidla 24 sekúnd musia hráči útočiaceho družstva, ktorí majú loptu pod kontrolou, hodiť ju na kôš do 24 sekúnd. Ak sa tak nestane, ide o priestupok a družstvo stráca loptu. Merač 24 sekúnd zastaví zariadenie na meranie 24 sekúnd až vtedy, ak po hode lopty na kôš sa lopta dotkne obruče, alebo prepadne košom. Ak je lopta vo vzduchu pri hode na kôš a zaznie signál 24 sekúnd, kôš platí iba v prípade, ak lopta padne do koša - či už priamo, alebo po odraze od obruče. Treba si uvedomiť, že nových 24 sekúnd sa nastavuje iba vtedy, ak sa lopta dotkne obruče. Ak hráč hodí na kôš a minie obruč, nových 24 sekúnd sa nenastaví.

Ukazovateľ striedavého držania lopty (šípka) má dĺžku najmenej 100 mm a výšku najmenej 100mm, je červenej farby, ukazuje smer, ktorým bude hra pokračovať (kto bude vhadzovať), keď nastane situácia vedúca k rozskoku. Ukazovateľ je umiestnený na zapisovateľskom stolíku tak, aby bola dobre viditeľný všetkými účastníkmi stretnutia, vrátane divákov. Smer ukazovateľa sa obráti okamžite po skončení vhadzovania zo zázemia podľa pravidla striedavého držania lopty.

Uplatnenie striedavého držania lopty je po situáciách, po ktorých v minulosti nasledoval rozskok (po držanej lopte, zaseknutí lopty medzi obruč a dosku atď.) ako aj na začiatku všetkých štvrtín (okrem prvej) a začiatku predĺženia. Rozskok nastáva len na začiatku prvej štvrtiny, keď rozhodca vyhodí loptu v stredovom kruhu medzi ktorýchkoľvek dvoch súperov. Pri všetkých situáciách vedúcich k rozskoku, sa družstvá striedajú vo vhadzovaní lopty z miesta, ktoré je najbližšie k miestu, kde vznikla situácia vedúca k rozskoku.

 

Rozhodcami sú prvý rozhodca a druhý rozhodca, prípadne tretí rozhodca, Vo vedení stretnutia im pomáhajú rozhodcovia pri stolíku a komisár. Prvý rozhodca schvaľuje a kontroluje všetky zariadenia, ktoré sa majú v stretnutí použiť. Zabezpečí, aby žiadny hráč nemal na sebe predmety, ktoré môžu spôsobiť zranenie. Obaja rozhodujú v súlade s pravidlami a ich rozhodnutia sú rovnocenné. Medzi rozhodcov pri stolíku patrí - časomerač, zapisovateľ, pomocník zapisovateľa a merač 24 sekúnd.

Družstvá pozostávajú sa z 10-12 hráčov, pričom počas hracieho času je na ihrisku 5 hráčov z každého družstva.

Členovia družstva majú jednotné oblečenie pozostávajúce z tričiek (dresy) rovnakej prevlá-dajúcej farby. Počas stretnutia musia mať všetci hráči tričká zasunuté v trenírkach. Pod tričkami nesmú byť tréningové tričká okrem prípadu, že má hráč písomné dovolenie od lekára. V tomto prípade musí byť tréningové tričko rovnakej prevládajúcej farby ako tričko. Jednotné oblečenie ďalej pozostáva z trenírok rovnakej prevládajúcej farby, ale nie nevyhnutne rovnakej farby ako tričká. Družstvá musia používať čísla od štyri (4) do pätnásť (15). Národné federácie majú právo vo svojich súťažiach schváliť akékoľvek iné číslovanie, ale maximálne dvojciferné.

Rozhodca nesmie dovoliť hráčovi mať na sebe pomôcky alebo predmety, ktoré môžu spôsobiť iným hráčom zranenie.

 • Nie je dovolené mať:
  • Ochrany prstov, rúk, zápästí, lakťov alebo predlaktí, vo forme odliatku alebo podpier, vyrobené z kože, plastov, pružných (mäkkých) plastov, kovu alebo akéhokoľvek tvrdého materiálu, aj keď je pokrytý mäkkým materiálom.
  • Predmety, ktoré by mohli porezať alebo spôsobiť odreniny (nechty musia byť nakrátko ostrihané).
  • Pokrývku hlavy, vlasové sponky a šperky.
 • Je dovolené mať:
  • Výstroj na ochranu pliec, nadlaktí, stehien alebo holení za predpokladu, že materiál je dostatočne pokrytý.
  • Podpery kolena za predpokladu, že sú vhodne pokryté.
  • Ochranu zlomeného nosa, aj keď je zhotovená z tvrdého materiálu.
  • Okuliare, ak nie sú nebezpečné pre ostatných hráčov.

Čelenku, maximálne päť (5) cm širokú, vyrobenú z hladkej jednofarebnej látky, mäkkého plastu alebo gumy.

 

Kapitán je hráč, ktorý zastupuje družstvo na ihrisku. Ak chce získať informáciu, môže počas stretnutia zdvorilým spôsobom osloviť rozhodcov, ale iba v situácii, keď je lopta mŕtva a hodiny hry stoja. Ak kapitán odchádza z hracej plochy, tréner oznámi rozhodcovi číslo hráča, ktorý bude zastupovať kapitána na ihrisku. Kapitán družstva môže byť trénerom. V prípade, že družstvo podáva protest proti výsledku stretnutia, kapitán hneď po skončení stretnutia o tom informuje prvého rozhodcu a podpíše zápis v priestore vyhradenom pre 'Podpis kapitána v prípade protestu'.

Najneskôr 20 minút pred plánovaným začiatkom stretnutia odovzdá každý tréner alebo jeho zástupca zapisovateľovi zoznam mien a zodpovedajúcich čísiel členov družstva, ktorí sú spôsobilí v stretnutí hrať, a súčasne meno kapitána družstva, trénera a asistenta trénera. Všetci členovia družstva, ktorých mená sú uvedené v zápise o stretnutí, sú oprávnení hrať, aj keď sa dostavia po začiatku stretnutia. Najneskôr 10 minút pred začiatkom stretnutia každý tréner svojim podpisom zápisu potvrdí súhlas s menami a zodpovedajúcimi číslami členov družstva a s menami trénerov uvedenými v zápise. Súčasne označí päť hráčov, ktorí začnú stretnutie. Ako prvý to vykoná tréner družstva "A".

Tréner alebo asistent trénera môže počas stretnutia prísť k zapisovateľskému stolíku a požiadať o informácie štatistickej povahy v čase, keď lopta je mŕtva a hodiny hry stoja. Iba tréner môže počas stretnutia neustále stáť a žiadať oddychové časy. Počas stretnutia môže verbálne komunikovať s hráčmi za predpokladu, že ostáva v území lavičky svojho družstva. Ak je prítomný asistent trénera, musí byť jeho meno uvedené v zápise pred začiatkom stretnutia (jeho podpis nie je potrebný). Preberá povinnosti a práva trénera, ak tento z akýchkoľvek dôvodov nemôže pokračovať vo vedení družstva.

Oddychový čas je to čas na taktickú poradu družstva a trvá 1 minútu. Družstvo má nárok na dva oddychové časy v prvom polčase, tri oddychové časy v druhom polčase po jednom oddychovom čase v každom predĺžení.

Najnovšie zmeny pravidiel umožňujú žiadať o oddychový čas alebo striedanie pred tým, ako je lopta k dispozícii hráčovi na vhadzovanie po trestnom hode (hodoch), keď je posledný alebo jediný trestný hod úspešný. Ak po trestnom hode (hodoch) nasleduje vhadzovanie spoza predĺženej stredovej čiary oproti zapisovateľskému stolíku, oddychový čas alebo striedanie sa povolí po poslednom trestnom hode ktorémukoľvek družstvu, či je posledný trestný hod úspešný alebo nie.

O striedanie môže požiadať iba náhradník. Musí osobne prísť k zapisovateľovi (nie tréner alebo asistent trénera) a zreteľným spôsobom požiadať o striedanie obvyklým znamením rukami alebo si sadne na stoličku pre striedajúceho náhradníka. Musí byť pripravený okamžite hrať. Po priestupku môžu striedať obidve družstvá. Príležitosť na striedanie začína, ak sa lopta sa stane mŕtvou, hodiny hry sa zastavia a rozhodca ukončil komunikáciu so zapisovateľským stolíkom.

Ak dôjde k zraneniu hráča, rozhodcovia môžu zastaviť stretnutie. Keď je hráč zranený a lopta je živá, rozhodcovia počkajú so zapískaním, kým družstvo, ktoré má loptu pod kontrolou, ju nehodí na kôš z hry, nestratí kontrolu nad loptou, nedostane loptu z hry, alebo kým sa lopta nestane mŕtvou. Rozhodcovia môžu prerušiť hru okamžite, ak je to potrebné vzhľadom na ochranu zraneného hráča. Ak zranený hráč nemôže okamžite pokračovať v hre (približne do 15 sekúnd) alebo je ošetrovaný, musí byť vystriedaný alebo jeho družstvo musí pokračovať s menej ako piatimi (5) hráčmi. Lekár môže vstúpiť na hraciu plochu bez dovolenia rozhodcu, ak, podľa rozhodnutia lekára, zranený hráč je v nebezpečenstve a potrebuje okamžité ošetrenie.

Počas stretnutia každý hráč, ktorý krváca, alebo má otvorenú ranu, musí byť vystriedaný. Hráč sa môže vrátiť na ihrisko iba potom, keď krvácanie bolo zastavené a otvorená rana alebo postihnuté miesto úplne a bezpečne zakryté. Ak boli zranenému hráčovi priznané trestné hody, musí ich hádzať jeho náhradník.

Ako sa hrá s loptou:

 • v basketbale sa hrá s loptou rukami, lopta sa smie prihrávať, hádzať, odrážať, kotúľať, alebo ňou možno driblovať v ľubovoľnom smere,
 • bežať, držiac loptu, úmyselne do nej kopať alebo ju blokovať nohou, alebo udierať do nej päsťou je priestupok,
 • prestrčiť ruku odspodu cez kôš a dotknúť sa prihrávky alebo odrazenej lopty je priestupok,
 • náhodný dotyk lopty akoukoľvek časťou nohy nie je priestupok.

 

Úspešný strelecký pokus - kôš - sa dosiahne, keď lopta spadne zhora do koša a zostane v ňom, alebo ním prepadne. Trestný hod umožňuje hráčovi nerušene dosiahnuť jeden bod z miesta za čiarou trestného hodu. Kôš dosiahnutý počas hry z poľa sa počíta za dva body a kôš z trojbodového územia sa počíta za tri body.

Hod na kôš z hry alebo trestný hod nastáva, keď hráč drží loptu v jednej alebo v oboch rukách, a potom ju hodí vzduchom smerom na súperov kôš. Dopichávanie je činnosť, ktorá nastáva, ak je lopta odrazená rukou alebo rukami smerom na súperov kôš. Zasúvanie je činnosť, ktorá nastáva, ak je lopta vtlačená zhora do súperovho koša jednou alebo oboma rukami. Dopichávanie a zasúvanie sú tiež hodom na kôš z hry.

Ak hráč zaznamená kôš z hry do vlastného koša náhodou, kôš sa počíta za dva (2) body a zapíše sa kapitánovi súpera na hracej ploche. Ak hráč dosiahne kôš z hry do vlastného koša úmyselne, dopúšťa sa priestupku a kôš sa nezapočíta. Ak hráč vhodí loptu do koša zospodu a lopta celá preletí obručou, dopúšťa sa priestupku.

Priestupok je porušenie pravidiel. Družstvo, ktoré sa dopustilo priestupu, sa trestá stratou lopty. Lopta sa prizná súperovi na vhadzovanie zo zázemia z miesta, čo najbližšie k miestu porušenia pravidiel.

Hráč v zázemí je vtedy, ak sa akákoľvek časť jeho tela dotýka podlahy alebo objektu na, nad alebo za hraničnými čiarami.

Lopta v zázemí je vtedy, keď sa dotýka hráča, ktorý ja v zázemí, alebo ktorejkoľvek osoby, podlahy, či niektorého predmetu na hraničnej čiare alebo za ňou, alebo konštrukcie, či zadnej plochy dosky, alebo sa dotkne stropu.

Kroky alebo pohyb s loptou (na ihrisku) je pohyb jednou alebo obidvoma nohami ľubovoľným smerom držiac loptu, pričom dôjde k porušeniu obmedzení uvedených ďalej.

Výber obrátkovej nohy:

 1. Hráč, ktorý zachytí loptu s obidvoma nohami na podlahe môže použiť ľubovoľnú nohu ako obrátkovú.
 2. Hráč, ktorý zachytí loptu v pohybe alebo driblingu, môže zastaviť a obrátková noha bude určená takto:
  1. ak sa jedna noha dotýka podlahy:
   • táto noha sa stáva obrátkovou ako náhle sa druhá noha dotkne podlahy,
   • hráč sa môže z tejto nohy odraziť a súčasne dopadnúť na obidve nohy, v tomto prípade sa žiadna noha nemôže stať obrátkovou.
  2. ak sa obidve nohy nedotýkajú podlahy a hráč:
   • dopadne súčasne na obidve nohy, potom ktorákoľvek noha môže byť obrátková. V momente, ako pohne jednou nohou, druhá sa stáva obrátkovou.
   • dopadne najskôr na jednu nohu, a potom na druhú nohu, potom sa obrátkovou nohou stáva tá noha, ktorá sa prvá dotkla podlahy.
   • dopadne na jednu nohu, môže sa z tejto nohy odraziť a súčasne dopadnúť na obidve nohy; v tomto prípade žiadna noha nemôže sa stať obrátkovou.

 

Družstvo, ktoré má loptu pod kontrolou vo svojej zadnej polovici, musí do 8 sekúnd od jej získania dostať loptu do svojej prednej polovice ihriska. Obdobie osem (8) sekúnd sa nenastaví na nové, ale sa pokračuje v starom, ak družstvo, ktoré malo loptu pod kontrolou, ju dostane na vhadzovanie v zadnej polovici ihriska v dôsledku, že:

 • lopta sa dostala do zázemia,
 • hráč toho istého družstva sa zranil,
 • situácie vedúcej k rozskoku,
 • obojstrannej chyby,
 • zrušenia rovnakých trestov proti obidvom družstvám.

 

Hráč družstva, ktoré má loptu pod kontrolou v prednej polovici ihriska, nesmie zahrať loptu späť do svojej zadnej polovice ihriska.

Ak tesne bránený hráč, držiaci loptu neprihrá, nestrieľa alebo nedribluje do 5 sekúnd - jeho družstvo stráca loptu.

Osobná chyba je chyba hráča, pri ktorej dochádza k dotyku so súperom bez ohľadu na to, či je lopta živá alebo mŕtva. Ak sa hráč dopustí piatich (5) chýb, osobných a/alebo technických, musí byť o tejto skutočnosti oboznámený prvým rozhodcom, a okamžite opustiť stretnutie. Musí byť vystriedaný do tridsať (30) sekúnd.

Nešportová chyba je osobná chyba, ktorej sa dopustil hráč dotykom, a ktorá podľa rozhodnutia rozhodcu, nebola oprávneným pokusom hrať priamo loptou a v duchu a rámci pravidiel. Udelenie dvoch nešportových chýb má za následok vylúčenie hráča zo stretnutia.

Diskvalifikujúca chyba je hrubé nešportové porušenie pravidiel, ktoré á za následok vylúčenie hráča zo stretnutia.

Technická chyba hráča nezahrňuje dotyk so súperom. Zahrňuje nezdvorilé správanie alebo dotýkanie sa rozhodcu, urážlivo hovoriť alebo gestikulovať, dráždiť súpera alebo mu prekážať v rozhľade mávaním rukami blízko očí, zdržiavať hru, vymeniť si hráčske číslo bez ohlásenia zapisovateľovi a prvému rozhodcovi, pevne uchopiť obruč, vstúpiť na ihrisko ako náhradník bez ohlásenia zapisovateľovi, či okamžitého hlásenia rozhodcovi.

Ďalšie prípady pre udelenie technickej chyby:

 • padať v snahe získať neoprávnene chybu,
 • nevšímať si upozornenia rozhodcov,
 • zdržiavať priebeh stretnutia úmyselným zrážaním lopty po tom, ako prepadla košom,
 • všetky porušenia pravidiel počas úvodného rozskoku, ktoré nastanú po tom, ako rozhodca vyhodil loptu, ale pred tým, ako sa lopty dovolene dotkol skáčuci hráč, nastali počas stretnutia a podľa toho sa trestajú.

 

Technická chyba trénerov, asistentov trénerov, náhradníkov, alebo osôb sprevádzajúcich družstvo je chyba spôsobená nezdvorilou komunikáciou alebo dotýkaním sa rozhodcov, komisára, pomocných rozhodcov alebo súperov, alebo porušenie pravidiel procedurálnej alebo admini-stratívnej povahy.

Trestom za technickú chybu hráča, resp. trénera sú dva (2) trestné hody a lopta na vhadzovanie zo zázemia spoza stredu postrannej čiary.

Ak sa družstvo dopustí štyroch (4) chýb (osobných alebo technických) hráča v jednej štvrtine, každá nasledujúca chyba, ktorá by normálne mala byť potrestaná vhadzovaním zo zázemia, bude potrestaná dvomi trestnými hodmi.

Družstvo prehráva zrušením stretnutia, ak odmietne hrať aj po vyzvaní rozhodcom, alebo svojim konaním bráni v hre, alebo nie je schopné do 15 minút po čase určenom na začiatok zápasu postaviť piatich (5) hráčov.

Trest: zápas vyhráva súper 20:0. Na viac, družstvo, ktoré prehralo dostane 0 bodov do klasifikácie.

Ak sa počas stretnutia zníži počet hráčov niektorého družstva na menej ako dvoch, toto družstvo prehráva nedohraním stretnutia.

ZDROJ: http://basketroznava.sk/zeny.php?page_id=pravidla